Τι ισχύει για τις συντάξεις θανάτου, για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ πριν το 1993

Διαβάστε τι ισχύει για τις συντάξεις θανάτου, για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΑ ΜΕΛΗ1. ΣΥΖΥΓΟΣ
(άρθρο 28 παρ. 6 εδ. α΄ΑΝ. 1846/51, άρθρο 62 Ν. 2676/99, εγκ. 39/99, άρθρο 4 Ν. 3385/2005, εγκ. 82/2005,άρθρ 12 Ν.3863/10 εγκ.71/10).
Η/ο σύζυγος θανόντος ασφαλισμένου/-ης ή συνταξιούχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου εφόσον:

  • Ο θανών/-ούσα (ασφαλισμένος/-η) είχε συμπληρώσει τις κατά περίπτωση νόμιμες προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης (4.500 ή 1.500 εκ των οποίων 300 την τελευταία πενταετία πριν από το θάνατο).
  • ο γάμος τους (θρησκευτικός ή πολιτικός) είναι έγκυρος και δεν είχε ακυρωθεί ή λυθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέχρι την ημερομηνία θανάτου.
  • έχει συμπληρωθεί από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου μέχρι την ημερομηνία θανάτου (αν ο θάνατος συνέβη από 15/7/2010 και μετά) 3ετία (για ασφαλισμένο) ή 5ετία (για συνταξιούχο), εκτός αν:
  • ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα ή είναι αιφνίδιος
  • γεννήθηκε από το γάμο παιδί ή με το γάμο αναγνωρίστηκε ή νομιμοποιήθηκε ή υιοθετήθηκε παιδί.
  • η χήρα ήταν έγκυος κατά το χρόνο του θανάτου (εφόσον διαπιστωθεί και η γνησιότητα του κυοφορούμενου σύμφωνα με τον Α.Κ.) και γεννήθηκε ζών τέκνο.

Διευκρινίζεται ότι εάν ο θάνατος έχει συμβεί πριν από την 15/7/2010, η διάρκεια του γάμου είναι 6 μήνες (για ασφαλισμένο) και 2 έτη (για συνταξιούχο).

2. ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/-Η
(άρθρο 4 Ν. 3232/2004)
Με τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 3232/2004 από 12.2.2004 εισήχθη στην κοινωνική ασφάλιση ο θεσμός της συνταξιοδότησης των διαζευγμένων λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου (εγκ. 64/2004).
Έτσι, ο/η διαζευγμένος/-η δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Έχει συμπληρωθεί το 65ο έτος της ηλικίας του/της επιζώντα/-ζώσης διαζευγμένου/-ης.
Δυνατότητα σύνταξιοδότησης σε μικρότερο όριο ηλικίας παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο/η αιτών/-ούσα ήταν ανίκανος/-η για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% κατά το χρόνο επέλευσης του θανάτου του/της πρώην συζύγου.
β) Ο/η πρώην σύζυγος κατά την ημερομηνία επέλευσης του θανάτου να ήταν υπόχρεος σε καταβολή διατροφής στον/στην αιτούντα/-ούσα διαζευγμένο/-η σύζυγο, αδιάφορο αν το ποσό αυτής είχε καθοριστεί με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση μεταξύ των πρώην συζύγων.
γ) Έχουν συμπληρωθεί 15 έτη έγγαμου βίου μέχρι τη λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή μέχρι την εκπνοή των δικονομικών προθεσμιών για την άσκηση τακτικών και έκτακτων ένδικων μέσων.
δ) Το διαζύγιο πρέπει να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της έγγαμης συμβίωσης με υπαιτιότητα του προσώπου που ζητεί τη σύνταξη.
ε) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του/της αιτούντος/-σας τη σύνταξη δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εκάστοτε καταβαλλόμενων από τον ΟΓΑ ετήσιων συντάξεων στους ανασφάλιστους υπερήλικες.
στ) Δεν πρέπει να έχει τελεστεί άλλος γάμος, γεγονός που πρέπει να πιστοποιείται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στο οποίο επίσης πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο/η αιτών/-ούσα εξακολουθεί να είναι διαζευγμένος/-η.

3. ΤΕΚΝΑ (νόμιμα, νομιμοποιημένα, αναγνωρισμένα, υιοθετημένα, αμφοτεροπλεύρως ορφανά, συντηρούμενα από εγκαταλειφθέντα γονέα)
(άρθρο 28 παρ. 6 εδ. β΄ ΑΝ. 1846/51, άρθρο 5 παρ. 5 Ν. 3232/2004)
α) Τα νόμιμα, νομιμοποιημένα ή αναγνωρισμένα τέκνα θανόντος/-ούσας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν λαμβάνουν άλλη σύνταξη. Το δικαίωμα αυτό παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους εφόσον σπουδάζουν σε ΙΕΚ, ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν δεν εργάζονται, δεν ασκούν κάποιο επάγγελμα και δεν λαμβάνουν σύνταξη από δική τους εργασία.
Το δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους ισχύει, ανεξάρτητα από τη φοίτηση σε σχολή, και για τα αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα, καθώς και για τα τέκνα των οποίων η συντήρηση βάρυνε αποκλειστικά τον θανόντα γονέα, ο οποίος είχε εγκαταλειφθεί από τον άλλο γονέα.
Τα ανωτέρω όρια ηλικίας δεν ισχύουν για παιδιά ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους εμφανίστηκε πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους (Εγκ. 13/1997).
Ειδικά για παιδιά, εγγονούς, προγονούς που πάσχουν από νευρο/ψυχιατρικές παθήσεις, η ανικανότητα για κάθε εργασία που οφείλεται στις παθήσεις αυτές απαιτείται να έχει επέλθει πριν από τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους (άρθρο 61 Ν. 3518/2006, Εγκ.17/2007).
β) Τα υιοθετημένα τέκνα δικαιούνται σύνταξη με τις ίδιες προϋποθέσεις που δικαιούνται και τα νόμιμα τέκνα. Επιπλέον, η υιοθεσία πρέπει να έχει γίνει ένα χρόνο πριν από το θάνατο του ασφαλισμένου ή ένα χρόνο πριν από την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης του συνταξιούχου. Τα υιοθετημένα τέκνα διατηρούν το δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω θανάτου του φυσικού γονέα τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν ταυτόχρονα και τη σύνταξη λόγω θανάτου του θετού γονέα.
γ) Τα τέκνα δικαιούνται δύο συντάξεις λόγω θανάτου, εφόσον οι ασφαλισμένοι θανόντες γονείς τους συμπλήρωσαν ξεχωριστά τις νόμιμες προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης.

4. ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΩΣ ΟΡΦΑΝΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ Ή ΠΡΟΓΟΝΟΙ
(άρθρο 28 παρ. 6 εδ. γ΄ ΑΝ. 1846/51)
Προγονοί είναι τα παιδιά του ενός από τους συζύγους από άλλο γάμο, καθώς και τα νόθα παιδιά της συζύγου και τα υιοθετημένα παιδιά από τον ένα σύζυγο. Δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου του θανόντα γονέα, εφόσον αυτός τους συντηρούσε κατά κύριο λόγο, είναι άγαμοι, ανήλικοι, ή, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον σπουδάζουν σε ΙΕΚ, ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

5. ΓΟΝΕΙΣ
(άρθρο 28 παρ. 6 ΑΝ 1846/51)
Για να έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω θανάτου οι γονείς ασφαλισμένου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα πρέπει αυτός να είχε πραγματοποιήσει τις κατά περίπτωση απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης και να τους συντηρούσε κατά κύριο λόγο. Οι θετοί γονείς μπορούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω θανάτου του θανόντος θετού τέκνου τους εφόσον το είχαν υιοθετήσει τουλάχιστον τρία χρόνια πριν από την ημερομηνία θανάτου, το υιοθετημένο τέκνο τούς συντηρούσε κατά κύριο λόγο και είχε συμπληρώσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης.

Δημοσίευση σχολίου

  © Blogger template The Professional Template II by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP